Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hromádko M., Čihák K., Hromádková V. a Porkert J.: Ptáci Orlických hor

21. 11. 2011

ptaci.jpg Jedná se o první kompletní zpracování avifauny Orlických hor. U každého druhu je uvedena biologie, ochranné normy a výskyt v Orlických horách v minulosti i současnosti. U většiny druhů jsou uvedeny kartogramy hnízdění, včetně odhadu početnosti. Některé druhy ptáků jsou vyobrazeny na ilustracích Milana Macečka a Jiřího porkerta. Publikace je doplněna vloženou mapou Orlických hor a obrazovou přílohou. Nechybí ani rejstříky českých, vědeckých, polských, německých a anglických názvů.

Publikaci vydalo OS LIBRI v Dobrém s podporou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, Správy ochrany přírody v Praze, SprortProfi, s.r.o. v Deštném v Orlických horách, Jech CZ, s.r.o. v Dobrušce, PZP KOMPLET, a.s. v semechnicích, Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou, SCHOCart s.r.o. v Zádveřicích, VILLA NOVA Uhřínov v Uhřínově pod Deštnou, A ROCHA v České Skalici a Železárny Velký Šenov.

 

Recenze RNDr. Petra Rybáře, publikovaná ve sborníku PANORAMA 14/2006 na str. 83-84.

Publikace ptáci "Orlických hor..." přináší poučení nejen ornitologům
   Hromádko M., Čihák K., Hromádková V. & Porkert J.: Ptáci Orlických hor s atlasem hnízdního rozšíření. V r. 2005 vydalo o. s. Libri, Dobré, ve vydavatelství Eva Kučerová, SEN, Dobré. 384 str., 16 str. barevné obrazové přílohy + mapy a ilustrace v textu, vlepovaná mapa. Rejstřík českých, vědeckých, polských, německých a anglických jmen ptáků. První vydání, náklad 1000 výt., cena 150 Kč.
   Když v roce 1977 vyšla „Příroda Orlických hor a Podorlicka“ (SZN Praha, ed. Z. Roček), na víc než čtvrt století se stala jedinou soubornou publikací (nepočítáme-li zcela populární příručky typu turistických průvodců apod.), v níž mohl zájemce hledat informace o přírodě na severovýchodě regionu. A i když nově vydaná kniha je zaměřena „pouze“ na ptáky, ve skutečnosti skýtá pozoruhodný přehled přírodních podmínek, vývoje a ekologických hodnot horstva jako celku. Nejen proto, že autoři zařazují na úvod obvyklý přehled přírodních poměrů a jejich vývoje, nejen díky vhodně zvolené metodice zpracování (zmíníme se o ní ještě dále), ale hlavně s ohledem na specifické ekologické nároky ptáků, které z nich činí jedinečnou indikační skupinu kvality prostředí jako celku.
   V několika odstavcích není možné vystihnout obsah čtyřsetstránkové publikace, kterou – uveďme hned úvodem – po stránce obsahové i polygrafické lze bez nadsázky označit za kvalitní autorské dílo a mimořádný ediční počin občanského sdružení Libri a vydavatelství SEN v Dobrém. Na základě průzkumu autorů a spolupracovníků, literárních a dalších pramenů kniha vyčerpávajícím způsobem shrnuje výsledky ornitologických výzkumů a pozorování v Orlických horách od druhé poloviny 19. století do současnosti. Pro stručnost připomeňme alespoň nejdůležitější pasáže: pro čtenáře, který hledá souhrnné poznatky, jsou to závěry na str. 326–327 a souhrnné tabulky (str. 355–363), případně výsledky mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 1996–1999 (str. 317–326).
   Kdo však chce ptačí faunu Orlických hor a její osud poznat podrobněji, patrně nejzajímavější „čtení“ najde v hlavním a nejobsáhlejším bloku publikace – v její systematické části (str. 22–316). V pořadí podle zoologického systému autoři zaznamenávají celkem 211 ptačích druhů, z nichž 122 druhů ve sledovaném území v současnosti hnízdí. Pro každý z nich zařazují heslovitou charakteristiku výskytu, stručný popis životních nároků, či projevů, a podrobné údaje o jeho pozorování v Orlických horách. Mimochodem – některá fakta možná překvapí i znalce, například jediný nález budníčka tlustozobého v České republice (1991), či možné hnízdění vzácného budníčka zeleného od přelomu století a další nové poznatky. Autoři se nevyhýbají ani doslovným citacím z literárních pramenů, poznámek pozorovatelů apod., což výrazně přispívá ke čtivosti, a hlavně k názornosti a výstižnosti zpracovaných údajů. U většiny druhů zařadili také přehlednou mapu s kvadráty hnízdního výskytu, často i graf vývoje početnosti populace druhu za poslední dvě desetiletí minulého století, jednotlivě připojilii kresby. Oceňuji fakt, že se nebáli pro každý druh formulovat a typograficky výrazně zařadit „tradiční“ charakteristiku výskytu: hojně hnízdí…, řídce protahuje…, vzácný výskyt atd. I když rigorózně smýšlející autoři tyto „subjektivní“ kategorie leckdy odmítají a vyžadují jejich kvantifikaci; ta však při rozmanitosti druhů nebývá často srovnatelná, a tak ruku na srdce – vynalezl již někdo lepší způsob, jak vystihnout existenci druhu v území a přiblížit ji čtenáři?
   Při nahlédnutí do „Ptáků Orlických hor…“ tak před čtenářem vystupuje bez nadsázky plastický obraz nejen ptačího světa, ale přírody pohoří jako celku, počínaje jeho georeliéfem přes vegetační stupně až k vlivům lidské činnosti. Nesouhlasím s názorem Zdeňka Kády, který v předmluvě píše, že kniha je určena jen vážným zájemcům o ornitologii – zvolená a dostatečně přehledná forma autorského zpracování z ní činí též publikaci popularizační, která v nejlepším slova smyslu přináší skutečné dobrodružství poznání… Měli by po ní sáhnout nejen profesionální, čii amatérští přírodovědci, ale i turisté, a vůbec všichni, jimž malebné pohoří na česko-polské hranici v Královéhradeckém a Pardubickém krajiirostlo k srdci a o němž se chtějí dozvědět hodně zajímavého. Získané poznatky pak mohou uplatnit třeba při ekologické osvětě.
   Při zevrubném listování „Ptáky Orlických hor…“ a přečtení nejedné pasáže jsem marně hledal nedostatky, či chyby (třeba jen chybičky), které by bylo možné vytknout autorům, typografům či tiskařům… Možná i proto, že rukopis posuzovali na slovo vzatí odborníci Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., a RNDr. Jiří Flousek. Nelze jistě vyloučit, že až soustavná práce s publikací odhalí nějaký chybějící pramen, či mylnou citaci, ale to neoddělitelně patří ke každé lidské činnosti. Rozhodně však klobouk dolů před úctyhodnou prací autorského kolektivu, a zejména hlavního autora, tím spíše, že nebyla diktována pracovními povinnostmi ve vědeckém ústavu, ale vzešla převážně ze zájmových aktivit.
   Za to, že světlo světa spatřila pěkná a užitečná kniha, kterou budou zájemci využívat jistě celá další desetiletí, nutno vyslovit uznání a dík i občanskému sdružení Libri v Dobrém, které dokázalo shromáždit nemalé finanční prostředky na její vydání, a v neposlední řadě sponzorům, kterými jsou: Královéhradecký kraj; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Praze; Správa ochrany přírody, Praha; SportProfi, s. r. o., Deštné v Orlických horách; Jech CZ, s. r. o., Dobruška; PZP Komplet, a. s., Semechnice; Městský úřad Rychnov nad Kněžnou; SHOCart, spol. s r. o., Zádveřice; Villa Nova Uhřínov, středisko experimentální archeologie, Uhřínov pod Deštnou, A Rocha, křesťané v ochraně přírody, Česká Skalice; Železárny Velký Šenov, s. r. o. Díky nim je cena objemné publikace více než přijatelná.
 
***************************

Recenzi Josefa Chytila, publikovanou v ornitologickém sborníku Panurus 18/2000 na str. 83-85 si můžete přečíst zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář